Voucher

 • Herkenbaar karakter
 • Bereiken van een groot aantal ontvangers
 • Vermindering administratieve lasten
 • Betrekken van stakeholders
 • Inzetten specifieke expertise
 • Laagdrempelig voor ontvangers
 • Risicospreiding
 • Mogelijk complexe (juridische) vormgeving
 • Afhankelijkheid van externe organisaties
 • Versnipperd juridisch kader
 • Risico op fraude
 • Hoge transactiekosten

C.    Voordelen van het instrument de voucher

Het instrument de voucher kent verschillende voordelen. Deze voordelen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De belangrijkste en meest genoemde voordelen worden hier behandeld.  

Herkenbaar karakter 

Een eerste voordeel zit in het ‘karakter’ van de voucher. Potentiële aanvragers, zowel burgers als ondernemers, kennen de voucher uit zijn toepassingen in het dagelijks leven: bioscoopvouchers, reisvouchers enzovoort. U kunt het zo gek niet bedenken, of men heeft er een voucher voor bedacht. Dit betekent dat de term voucher herkenbaar is voor potentiële aanvragers. De voucher impliceert een herkenbare en gemakkelijke aanvraagprocedure. Dit kan de drempel om een voucher aan te vragen verlagen. 

Beperking administratieve lasten van de overheid 

Een voucherregeling is vaak gericht op het leveren van een specifieke dienst of activiteit. Daarbij kan elke uitgifte van een bepaalde voucher op dezelfde wijze worden vormgegeven, zowel qua inhoud (bijvoorbeeld de hoogte van de bijdrage) als verantwoording. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo kan de verantwoordingsprocedure efficiënt worden ingericht omdat telkens op dezelfde factoren moet worden gecontroleerd, en kunnen organisaties meerdere vouchers tegelijkertijd ‘verzilveren’ – hetgeen de administratieve lasten voor de overheid kan beperken. Daarnaast leent de voucher zich goed voor een prestatie gebonden beoordeling. Zo wordt in de praktijk vaak gevraagd aan aanvragers van een voucher om een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat de prestatie (het leveren van een dienst of activiteit) door de externe organisatie naar behoren heeft plaatsgevonden. De organisatie die de voucher verzilvert levert gezamenlijk met de voucher deze verklaring aan bij het bestuursorgaan. Op basis van de voucher en de verklaring wordt de subsidie dan op grond van de geleverde prestatie  beoordeeld. 

Stimuleren van samenwerking en innovatie

De inzet van vouchers kan daarnaast bijdragen aan het stimuleren van samenwerkingen op het gebied van innovatie. Doorgaans wordt de kennisvoucher ingezet om specifieke kennis en expertise op de juiste plek te krijgen binnen het bedrijfsleven. Een wenselijk effect van de verstrekking van vouchers is daarbij dat er al snel samenwerkingen ontstaan tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Op deze manier wordt innovatie - zowel met betrekking tot onderzoek, als ten aanzien van het bedrijfsleven - ook op de langere termijn gestimuleerd. 

Betrekken van stakeholders (publiciteit) 

Door het op transparante wijze aanwijzen van organisaties die in aanmerking komen om vouchers te verzilveren kunnen stakeholders bij de uitvoering van publiek beleid worden betrokken. Dat externe stakeholders worden betrokken bij de uitvoering van publiek beleid kan positieve publiciteit opleveren via externe kanalen (de kanalen van stakeholders). Daarnaast kan deze publiciteit bijdragen aan de bekendheid van de voucher-regeling. 

Risicospreiding

Wanneer meerdere verzilveraars deelnemen aan een voucher-regeling dan vermindert dat het risico op een slecht presterende, frauduleuze of faillerende verzilveraar. Wanneer bijvoorbeeld één of twee verzilveraars niet presteren dan kan de voucher-regeling toch succesvol worden voortgezet met de andere verzilveraars.
Ook is er sprake van risicospreiding doordat doorgaans vele aanvragers gebruik maken van een voucher-regeling. Mocht er – mede vanwege de beperktere verantwoordingsprocedure – van enkele frauduleuze aanvragers sprake zijn, of van aanvragers voor wie de regeling niet bedoeld was (in geval van een onvolkomen geformuleerde voucher-regeling) dan zullen er doorgaans nog volop andere aanvragers zijn die terecht gebruik maken van de regeling waardoor de regeling toch aan de gestelde (maatschappelijke) doelstellingen kan voldoen.