Alle financieringsinstrumenten

 • Matchfunding

  • Versterkte relatie overheid burger
  • Bevorderen doe-democratie / participatiesamenleving
  • Inzicht voor de crowd
  • Eenvoudig
  • Hoge uitvoeringskosten
  • Geen garantie op succes door draagvlak
  • Ongelijkheid op individueel niveau
  • Ongelijkheid op buurtniveau

  Wanneer een overheidsorganisatie gebruik maakt van het instrument matchfunding, ondersteunt zij crowdfundingsacties. Het instrument matchfunding wordt daarom ook wel kort uitgelegd als publieke cofinanciering van crowdfunding. Het instrument matchfunding kent geen wettelijke of algemeen geaccepteerde definitie.

  Netwerksubsidie

  • Ruimte voor netwerksamenleving
  • Efficiëntere en doelmatigere uitvoering
  • Betere afstemming en communicatie
  • Vermindering administratieve lasten
  • Meer draagvlak en hoger maatschappelijk rendement
  • Afstemmen beleid
  • Samen kom je verder
  • Specialistische kennis
  • Afhankelijkheidsrelatie deelnemers onderling
  • Gelijkwaardigheid slechts beperkt mogelijk
  • Aanpassingen aan elkaar
  • Weinig invloed op interne verhoudingen
  • Afhankelijkheid penvoerder
  • Wijzigingen
  • Het afleggen van verantwoording
  • Misbruik netwerksubsidies

  In de netwerksubsidie spelen de subsidieverstrekker – en ontvanger de hoofdrol, maar anders dan in de klassieke subsidierelatie is de subsidieontvanger in de netwerksubsidie niet één persoon of partij. De subsidieontvanger bestaat in de netwerksubsidie uit verschillende partijen die een samenwerkingsverband, een netwerk, vormen.

  Publieke prijsvraag

  • Ruimte voor het creatieve proces
  • Flexibele procedure
  • Transparant en effectief
  • Maatschappelijke aandacht
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury
  • Versnipperd juridisch kader

  Het instrument publieke prijsvraag bestaat in vele verschillende vormen en wordt in een gevarieerd aantal beleidsterreinen ingezet. Het heeft de volgende twee kenmerken: - Er is sprake van een procedure waarin het beste antwoord op een vraag, die door een overheidsorganisatie is gesteld, wordt geselecteerd. Er kunnen ook meerdere antwoorden worden geselecteerd en de vraag kan ook afkomstig zijn van meerdere overheidsorganisaties tezamen. - Het beste antwoord wordt beloond met een prijs. Deze prijs varieert, maar omvat vaak een vervolgopdracht of een financieringsbijdrage van de overheidsorganisatie aan een bepaald project aan de inzender.

  Revolverend fonds

  • Efficiënte inzet van publiek geld
  • Hefboomwerking
  • Stimuleren van levensvatbare projecten
  • Imago
  • Grote afstand tussen overheid en ontvanger
  • Middelen niet direct opeisbaar
  • Duur en complex

  Fondsen die worden opgericht door overheidsorganisaties bestaan in verschillende verschijningsvormen. Met de term ‘fonds’ wordt slechts aangeduid dat financiële middelen bijeengebracht zijn om een bepaald doel te realiseren.

  Right to Challenge

  • Sociale winst
  • Innovatie
  • Maatwerk binnen buurt of wijk
  • Actiever contact met de burger
  • Imago
  • Andere houding overheid
  • Complexiteit
  • Moeilijk meetbaar
  • Bestaande contracten
  • Back-up plan

  Met het instrument Right to Challenge wordt vaak bedoeld dat burgers het recht krijgen om publieke taken over te nemen wanneer zij een plan hebben waardoor deze taak beter en/of goedkoper kan worden uitgevoerd. Zo kunnen burgers de exploitatie van het plaatselijke zwembad overnemen wanneer de overheid daarmee dreigt te stoppen of de exploitatie van de buurtspeeltuin overnemen.

  U kunt maximaal 4 financieringsinstrumenten vergelijken. 1/4 geselecteerd. VERGELIJK