Netwerksubsidie

  • Efficiëntere en doelmatigere uitvoering
  • Vermindering administratieve lasten
  • Meer (politieke) legitimatie van het project
  • Afhankelijkheid penvoerder
  • Weinig grip op de interne verhouding tussen deelnemers
  • Deelnemers zijn erg van elkaar afhankelijk

C. Voordelen van het instrument netwerksubsidie

De netwerksubsidie kent verschillende voordelen. Deze voordelen zijn verschillend van aard: sommige zijn sociaal-maatschappelijk, andere juist economisch of politiek. De belangrijkste en meest genoemde redenen om de netwerksubsidie te gebruiken worden hierna behandeld.

Ruimte voor de netwerksamenleving en politieke legitimatie

Subsidies aan samenwerkingsverbanden geven ‘de markt’ en de samenleving meer invloed bij het maken en uitvoeren van overheidsbeleid en worden door democratisch gelegitimeerde organen (zoals de gemeenteraad en Provinciale Staten) vaak welwillend bejegend.

Efficiëntere en doelmatigere uitvoering

Een efficiëntere en doelmatige uitvoering van het gesubsidieerde project is een veel gehoord voordeel dat verbonden is aan de netwerksubsidie. Dit heeft zowel voordelen voor de subsidieverstrekkende overheidsorganisatie als voor de deelnemers in het netwerk.

In plaats van de deelnemers individueel te subsidiëren zoals gebruikelijk is in een klassieke subsidierelatie - zonder samenwerkingsverband - kunnen deelnemers in de netwerksubsidie hun bijdrage op elkaar afstemmen. Door de benodigde kennis te bundelen in een netwerk kunnen deelnemers gebruikmaken van elkaars expertise en capaciteiten, waardoor uiteindelijk op de meest doelmatige en efficiënte manier het gewenste doel wordt bereikt en het project wordt uitgevoerd.

Ook de overheidsorganisatie profiteert van deze efficiëntere en doelmatigere uitvoering. Door de doelmatige en efficiënte uitvoering zullen de subsidiekosten lager zijn. Daarnaast zullen goed georganiseerde samenwerkingsverbanden in veel gevallen ook minder sturing door de overheidsorganisatie nodig hebben. Klik hier voor meer informatie over de organisatie van samenwerkingsverbanden. Overigens kan het zich afzijdig houden door de overheidsorganisatie, ookrisico’s meebrengen.

Vermindering administratieve lasten

Een ander veelgenoemd voordeel van het gebruik van de netwerksubsidie is de vermindering van administratieve lasten. In de meeste gevallen wordt gebruikgemaakt van een zogenaamde penvoerder. De penvoerder vertegenwoordigt het samenwerkingsverband en is het vaste aanspreekpunt voor de overheidsorganisatie. Door (alleen) contact te hebben met, en informatie uit te wisselen via de penvoerder, worden de administratieve lasten voor de overheidsorganisatie vermindert. Bij een klassieke subsidierelaties komt al snel een groot aantal handelingen kijken. Zo zal bijvoorbeeld de aanvraag moeten worden beoordeeld, voorschotten zullen moeten worden uitbetaald, de activiteiten zullen moeten worden gecontroleerd en vaak moet extra informatie worden opgevraagd. Bij een klassieke subsidierelatie vormen de subsidieontvangers geen samenwerkingsverband, dus zal de overheidsorganisatie al deze handelingen bij elk van de subsidieontvangers afzonderlijk moeten herhalen. Door gebruik te maken van een netwerksubsidie met een penvoerder worden deze afzonderlijke handelingen verminderd en vaak teruggebracht tot een. De vermindering van de administratieve lasten is afhankelijk van de precieze vormgeving van de subsidierelatie met het samenwerkingsverband. Meer informatie hierover en over de penvoerder kunt uhier vinden.

Meer draagvlak

Samenwerkingsverbanden in de netwerksubsidie bestaan vaak uit verschillende partijen met een verschillende achterban. Hoe meer partners in een samenwerkingsverband deelnemen des te meer draagvlak er is voor het project waaraan het verband zich committeert. Dit wordt nog eens versterkt wanneer de representativiteit van de partners toeneemt, of partners vanuit verschillende ‘velden’ – bijvoorbeeld zowel vanuit de overheid als vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij – elkaar vinden in een samenwerkingsverband.