Voor wie

 

Voor wie is deze website bedoeld?

De overheid heeft traditioneel de beschikking over verschillende instrumenten om haar beleidsdoelstellingen te bereiken. Zo kan de overheid een voorlichtingscampagne starten of regels uitvaardigen die worden gehandhaafd met een boete. De overheid kan verder besluiten om publiek geld aan te wenden voor de stimulering van wenselijk geachte maatschappelijke activiteiten. Dergelijke financieringsinstrumenten worden door de overheid op vrijwel alle beleidsterreinen ingezet, of het nu om onderwijs, welzijn, energie of innovatie gaat. Waar van oudsher veelal voor de klassieke subsidie –   à fonds perdu – werd gekozen, neemt de populariteit van verschillende nieuwe financieringsinstrumenten toe. Deze ontwikkeling is te verklaren door een veranderende rol van de overheid. Steeds vaker willen overheden minder leidend zijn en zoeken zij daarom de samenwerking op met andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en particulieren om maatschappelijke vraagstukken op te pakken. Dit heeft geleid tot een zogenaamde netwerksamenleving. Deze netwerksamenleving heeft ook gevolgen voor de rol van de overheid bij de (mede)financiering van deze maatschappelijke vraagstukken. Er zijn ‘nieuwe’ publieke financieringsinstrumenten ontstaan zoals het cofinancieren met crowdfunding (matchfunding), het right to challenge, de netwerksubsidie, de publieke prijsvraag, wijkbudgetten, de social impact bond en revolverende fondsen.

Hoewel deze financieringsinstrumenten in de praktijk al volop worden gebruikt, ontbreekt vaak een duidelijk hulpmiddel bij de keuze voor het een of het andere financieringsinstrument. Bent u als overheidsorganisatie op zoek naar een financieringsinstrument voor uw netwerk? Vraagt u zich af welk instrument het beste past bij de financieringsvraag die u heeft binnen uw maatschappelijke project, programma of opgave? Welke voordelen levert het bijvoorbeeld op om te werken met een revolverend fonds? Hoe richt ik een prijsvraag in? Kan ik ook netwerken subsidiëren? En kan ik met crowdfunding private cofinanciering van projecten realiseren? Met dit soort vragen kan de keuzetool, die werkt als een kieswijzer, u helpen en meer informatie verschaffen over de verschillende instrumenten. 

Deze website beoogt op deze vragen een antwoord te geven door een overzicht te bieden van de financieringsinstrumenten die door de overheid kunnen worden ingezet. De verschillende instrumenten worden vanuit de juridische, bestuurskundige en financieel-economische disciplines geanalyseerd. Daarbij worden zowel praktische als juridische handvatten geboden aan beleidsmakers bij overheden die met deze instrumenten aan de slag willen gaan. Daarbij bestaat ook aandacht voor gemeenschappelijk onderwerpen die vrijwel bij elk financieringsinstrument een rol spelen en die gevolgen hebben voor de vormgeving daarvan: het subsidierecht, het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Via de digitale routekaart kunnen bovendien de verschillende instrumenten gemakkelijk met elkaar worden vergeleken, zodat u kunt beslissen welk financieringsinstrument het best kan worden ingezet om maatschappelijke projecten te verwezenlijken.

Naast een website zijn we ook op LinkedIn te vinden: Financieren in Netwerken. Volg onze pagina om op de hoogte te blijven van actuele praktijkverhalen, publicaties, vacatures en informatiebijeenkomsten op het gebied van publieke financiering van maatschappelijke projecten.

Op 30 november 2018 is deze website gelanceerd op de Haagse campus van de Universiteit Leiden o.l.v. gastheer Job Cohen. Hieronder ziet u een kort filmpje van deze dag.