Prof. mr. dr. Job Cohen

Story Right to Challenge
 

Prof. mr. dr. Job Cohen, voormalig staatssecretaris en burgemeester van Amsterdam, ondersteunt het belang van burgerinitiatieven zoals het Right to Challenge. “Ik vind het mooi dat er instrumenten zijn waarmee raadsleden met een open oor naar burgerinitiatieven kunnen luisteren”, aldus Cohen. “Dit soort instrumenten kunnen het vertrouwen van burgers in het bestuur namelijk bevorderen.” 

Wel is het volgens Cohen belangrijk om bij burgerinitiatieven de rol van de gemeente en de burger nauwlettend af te stemmen. “Ook bij Right to Challenge ben ik van mening dat het altijd een politieke keuze moet blijven om het initiatief te honoreren, anders leidt het wellicht tot ‘not in my backyard’ situaties.” Burgers kunnen bij het Right to Challenge op eigen initiatief projecten van de gemeente overnemen als zij behoefte hebben aan meer inspraak, maar de stem van niet-betrokken burgers kan hierdoor in het geding komen. Wel benadrukt Cohen dat, indien er draagvlak is voor een lokaal project, ook bestuurders baat kunnen hebben bij burgerparticipatie: “het is een manier om in direct contact te staan met de achterban. Burgers willen steeds meer participeren en daar spelen instrumenten als het Right to Challenge op in”.

Of burgerinitiatieven geschikt zijn voor een bepaald project, hangt af van de context. Cohen raadt beleidsmedewerkers en bestuurders aan om goed af te wegen of een instrument als het Right to Challenge passend is voor een bepaalde kwestie. “Er bloeien altijd een duizend bloemen. Burgers komen vaak met mooie initiatieven, maar niet elk initiatief is direct het antwoord op een ingewikkeld vraagstuk. Wat in de ene buurt werkt, biedt niet direct de oplossing voor andere delen van de stad”.

Op de vraag of burgerinitiatieven de toekomst zijn, antwoordde Cohen dat er altijd wel een kloof zal blijven tussen politiek en burger. “Burgerinitiatieven zijn een mooie manier om zaken te doen, maar de politieke verantwoordelijkheden hebben het uiteindelijk wel voor het zeggen”. Wel voegt hij daar aan toe dat ambtenaren bereid moeten zijn een project uit handen te geven, wanneer door de overheidsinstantie gekozen wordt voor een instrument als het Right to Challenge. “Als ambtenaren niet open communiceren met burgers wanneer is gekozen voor het honoreren van een burgerinitiatief, kan het namelijk ongewenst afbreuk doen aan het vertrouwen van burgers in het bestuur.”

Meer ervaringen