Subsidiekader

E. De uitzondering op op de eis van de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking

Op zowel het niveau van de Rijksoverheid als de decentrale overheid kan gebruik worden gemaakt van één van de vier uitzonderingen op het vereiste van de wettelijke grondslag (artikel 4:23, lid 3 Awb). Dit kan in het geval dat het tot stand brengen van een subsidieregeling een onevenredig zware eis zou zijn. Twee van de vier uitzonderingen zullen hieronder kort worden toegelicht:

  • Begrotingssubsidies. Artikel 4:23, lid 3, aanhef en onderdeel c Awb bepaalt dat geen wettelijke grondslag is vereist voor begrotingssubsidies. Dit zijn subsidies waarbij de begroting van het subsidieverstrekkende bestuursorgaan de ontvangers en het maximale bedrag van de subsidie vermeldt. Zo staat er bijvoorbeeld op de begroting van de provincie Zuid-Holland vermeldt dat het bevrijdingsfestival een begrotingssubsidie van 23,648 euro ontvangt.
  • Incidentele subsidies. De eis van de wettelijke grondslag kan ingevolge artikel 4:23, lid 3, aanhef en onderdeel d Awb ook achterwege blijven bij incidentele subsidies. Een incidente subsidie is een subsidie met een beperkt aantal ontvangers voor min of meer eenmalige activiteiten, die maximaal voor vier jaar kan worden verstrekt.