Jacobine van den Brink annoteert in AB - Rechtspraak Bestuursrecht

Persbericht 9 november 2023
Header image Jacobine van den Brink annoteert in AB - Rechtspraak Bestuursrecht

Kan een wijziging in de omzet in de referentieperiode leiden tot een vaststelling van de TVL-subsidie op een hoger bedrag dan het bedrag dat in het besluit tot subsidieverlening wordt genoemd? Deze vraag lag voor bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Op 21 februari 2023 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld dat een subsidie op grond van de TVL-subsidieregeling op een hoger bedrag kan worden vastgesteld dan het (maximale) bedrag dat in het verleningsbesluit wordt genoemd. Zowel artikel 4:31 als artikel 4:46, tweede lid, Awb staan hieraan niet in de weg. Ook de onaantastbaarheid van het verleningsbesluit is voor een hogere subsidievaststelling geen belemmering. Hiermee wijkt het CBb af van al wat oudere rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens het CBb brengen de specifieke kenmerken in aard, doel en structuur van de TVL met zich dat een subsidie hoger moet kunnen worden vastgesteld. In de annotatie bij deze uitspraak bespreekt Jacobine van den Brink onder meer dat de uitspraak van het CBb laat zien dat coronasubsidieregelingen een ander karakter hebben dan ‘gewone’ subsidieregelingen. Zij zijn immers niet zozeer gericht op het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten, maar op het compenseren van door de coronacrisis geleden schade. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de TVL, anders dan de meeste andere subsidieregelingen, bewust geen subsidieplafond bevat. Deze uitspraak zal dus niet zonder meer worden gevolgd in ‘gewone’ subsidiezaken. U kunt de uitspraak met annotatie lezen via onderstaande link in Navigator.

AB 2023/262