Publieke prijsvraag

  • Ruimte voor het creatieve proces
  • Flexibele procedure
  • Transparant en effectief
  • Maatschappelijke aandacht
  • Bepalen van de prijs
  • Selectie
  • Samenstellen van de jury
  • Versnipperd juridisch kader

Staatssteun

Een publieke prijsvraag mag niet leiden tot verboden staatssteun (zie artikel 107 EU-Werkingsverdrag). Een prijsvraag leidt tot verboden staatssteun, als is voldaan aan deze vijf criteria:

1.    De prijs is betaald met overheidsgeld.
2.    De prijs levert een voordeel op voor de ontvanger.
3.    Dat voordeel moet selectief zijn.
4.    De prijs vormt een (dreigende) vervalsing van de mededinging.
5.    De prijs vormt een (dreigende) ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie.

Bij het instrument publieke prijsvraag is vrijwel altijd voldaan aan criteria 1, 3 en 4. De meeste aanbestedingsprijsvragen leveren echter geen voordeel op voor de ontvanger. Het idee van een aanbesteding is namelijk dat de marktprijs voor een opdracht is betaald.

Bij andere prijsvragen komt het aan op een toets van criterium 5. Van belang is dat de overheid prijzen mag verlenen die lager zijn dan €200.000,-. Dit bedrag geldt per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Deze prijzen vallen onder de de -minimisverordening en hebben een beperkt effect op het handelsverkeer tussen lidstaten. Naast deze de-minimisverordening zijn er nog tal van andere uitzonderingen, bijvoorbeeld die uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Als een prijsvraag onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening valt, hoeft de overheidsorganisatie de Europese Commissie alleen een kennisgeving te sturen.

Aanmeldplicht bij de Europese Commissie

Als een overheidsorganisatie een publieke prijsvraag wil uitschrijven die buiten deze uitzonderingen valt, dan moet zij de prijsvraag aanmelden bij de Europese Commissie. Deze meldingsprocedure duurt lang en is complex. De prijsvraag mag niet worden gestart voordat de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven. Het Coördinatiepunt Staatssteun biedt ondersteuning en begeleiding bij steunmeldingen.