Revolverend fonds

  • Efficiënte inzet van publiek geld
  • Hefboomwerking
  • Stimuleren van levensvatbare projecten
  • Imago
  • Grote afstand tussen overheid en ontvanger
  • Middelen niet direct opeisbaar
  • Duur en complex

D.    Nadelen van het instrument revolverend fonds

Het instrument revolverend fonds kent verschillende nadelen. Deze nadelen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De twee belangrijkste en meest genoemde nadelen worden hier behandeld.

Grote afstand tussen de overheid en de ontvanger

Het instrument revolverend fonds wordt vaak uitgevoerd door een externe beheerder. Deze beheerder heeft over het algemeen andere kwaliteiten en eigenschappen dan de overheidsorganisatie (zie ook Ervaring en expertise). Het is belangrijk te kijken naar de potentièˆle ontvangers van de financiering. Per beleidsterrein en -doelstelling zal het profiel van deze ontvangers verschillen, hetgeen om een verschillende behandeling vraagt. Bij sommige ontvangers mag worden uitgegaan, of is het zelfs wenselijk dat wordt uitgegaan, van een bepaalde mate van professionaliteit en zakelijkheid. Deze professionaliteit en zakelijkheid moeten aanwezig zijn bij zowel de ontvanger als de verstrekker. Het kan ook zijn dat een laagdrempelige, informele en eenvoudige behandeling geschikter is, bijvoorbeeld bij individuele burgers. Over het algemeen is de fondsbeheerder daar minder goed toe in staat omdat binnen een overheidsorganisatie meer ervaring en expertise bestaan over hoe een dergelijke behandeling moet worden vormgegeven dan bij een fondsbeheerder. Dit nadeel kan worden ondervangen door het aantrekken van mensen met de benodigde ervaring en expertise of door een nauwere (personele) samenwerking tussen de overheidsorganisatie en de fondsbeheerder.

Duur en complex

Een niet te onderschatten nadeel van het instrument revolverend fonds is dat het oprichten van een fonds duur en complex is en doorgaans veel tijd en energie kost. Dit komt omdat het oprichten van een fonds vrijwel altijd maatwerk is en veel zaken geregeld moeten worden. Een subsidieregeling, op basis waarvan overigens ook garanties en leningen kunnen worden verstrekt, is bijna altijd eenvoudiger en sneller klaar. Wanneer er snel geld moet worden weggezet of weinig mensen beschikbaar zijn voor het inrichten van een financieringsinstrument, kan het daarom verstandig zijn voor een subsidieregeling te kiezen. Daarnaast moet ook worden gekeken naar het beschikbare geld. Als er niet veel geld beschikbaar is, is het zonde om een groot deel daarvan te besteden aan de oprichting van het fonds en het fondsbeheer. Zie ook wanneer het fonds gebruikt wordt. Overigens kunnen de oprichtings- en beheerkosten meevallen als deze worden verdeeld over de betrokken partners.

Middelen niet direct opeisbaar

Publiek geld dat in een revolverend fonds wordt gestort en vervolgens aan maatschappelijk relevante projecten wordt verstrekt is lange tijd niet beschikbaar. Een revolverend fonds investeert immers in maatschappelijk relevante projecten die langdurige financieringsvraag kennen, waardoor het soms lang kan duren voordat de financiering aan het fonds is terugbetaald. Tot die tijd kan het fonds of de klassieke overheidsinstelling het geld dus niet gebruiken voor andere projecten of maatschappelijke doelstellingen.