Revolverend fonds

  • Efficiënte inzet van publiek geld
  • Hefboomwerking
  • Stimuleren van levensvatbare projecten
  • Imago
  • Grote afstand tussen overheid en ontvanger
  • Middelen niet direct opeisbaar
  • Duur en complex

C.    Voordelen van het instrument revolverend fonds

Het instrument revolverend fonds kent verschillende voordelen. Deze voordelen zijn verschillend van aard: sommige zijn juridisch, andere juist politiek, economisch of psychologisch. De belangrijkste en meest genoemde voordelen worden hier behandeld.

Efficiënte inzet van publiek geld

Een evident voordeel van het instrument revolverend fonds is dat efficiënter wordt omgegaan met publiek geld. Het revolverend inzetten van publiek geld zorgt er immers voor dat één (publieke) euro meerdere malen kan worden ingezet voor het realiseren van verschillende maatschappelijk projecten. Op deze wijze kan langdurig(er) met publiek geld worden geïnvesteerd. Kanttekening hierbij is dat niet altijd winst hoeft te worden behaald. Revolverende fondsen investeren in projecten met een maatschappelijke doelstelling; logischerwijze zullen deze projecten niet altijd voor 100% rendabel zijn. Wel is de idee dat in ieder geval een deel van het geld terugvloeit naar het fonds.

Hefboomwerking

Revolverende fondsen kunnen een hefboomwerking hebben (ook wel katalyserende werking genoemd). Door publiek geld in een revolverend fonds te storten, kan het vertrouwen van marktpartijen worden versterkt om ook in het revolverend fonds te stappen. Dit kan zowel op project- als op fondsniveau (mits voor extern fondsbeheer wordt gekozen). Klik hier voor meer informatie over de hefboomwerking van het fonds.

Stimuleren van levensvatbare projecten (ook in sectoren waar dat minder voor de hand ligt)

Voordat een revolverend fonds financiering verstrekt worden aanvragers gevraagd om een positieve businesscase te ontwikkelen voor hun activiteiten en bedrijfsvoering. Op die wijze probeert een revolverend fonds in levensvatbare projecten te investeren, zodat de financiering die het fonds verstrekt ook (deels) kan worden terugbetaald. Dit is met name een voordeel in sectoren waar de begunstigden voorheen bijdragen à fonds perdu ontvingen, bijvoorbeeld in de cultuur-, milieu- of welzijnssector, en dus minder de noodzaak hadden om eigen inkomsten te genereren. Overigens kunnen levensvatbare projecten worden gestimuleerd met verschillende instrumenten, bijvoorbeeld ook met een subsidieregeling op grond waarvan leningen kunnen worden verstrekt. Klik hier voor meer informatie over de netwerksubsidie.

Imago

Een vaak genoemd voordeel van het instrument revolverend fonds is diens imago: de bedrijven die financiering nodig hebben, doen liever zaken met een fonds dan met de overheid vanwege twee redenen:

1. Een fondsbeheerder vormt een betere gesprekspartner dan de overheidsmedewerker (wat te maken kan hebben met expertise).

2. Ook heerst het beeld dat een fonds op afstand betrouwbaarder is. Daarmee wordt bedoeld dat er minder (onvoorspelbare) wisselingen zijn in het beleid en de voorwaarden voor financiering en dat bedrijven hier dus meer op kunnen rekenen. Hoewel het beleid en de regels even vaak bij een fonds als bij een subsidieregeling zouden kunnen worden veranderd, is de gedachte dat dit in de praktijk niet gebeurt door het ‘gevoel van afstand’ binnen de overheidsorganisatie waarbij frequente inmenging onwenselijk wordt geacht.